Algemene voorwaarden cursussen

1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Poorttaal en een opdrachtgever/cursist wat betreft cursussen, workshops en incompany-opleidingen, hierna aangeduid met cursus(sen).

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als ze door Poorttaal schriftelijk zijn bevestigd.

2. Inschrijving
De overeenkomst tussen Poorttaal en opdrachtgever/cursist komt tot stand afhankelijk van de manier van inschrijven.

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier op de website.
Door een schriftelijke bevestiging van Poorttaal aan de cursist na inschrijving via e-mail, met vermelding van NAW-gegevens, factuuradres en gewenste cursus.
Door een schriftelijke bevestiging van Poorttaal aan de cursist na een telefonische aanmelding.
Door ondertekening van een offerte door opdrachtgever en Poorttaal bij incompany-cursussen.
Poorttaal zal de persoonsgegevens die uit de inschrijving zijn verkregen volgens wettelijke voorschriften beheren.

3. Tarieven
De tarieven voor cursussen zoals vermeld op de website zijn inclusief cursusmateriaal en exclusief 21% btw en aanvullende literatuur. Poorttaal heeft het recht om de tarieven van cursussen met opgaaf van reden aan te passen. Het tarief voor een incompany-cursus wordt vooraf schriftelijk vastgelegd.

4. Betaling
Betaling voor deelname aan een cursus of voor een incompany-cursus vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum aan Poorttaal.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan Poorttaal overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever of cursist.

5. Annulering
Tot twee weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Als de annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt, is de opdrachtgever/cursist het gehele cursusbedrag verschuldigd.
Bij verhindering mag een collega of vervanger de plaats innemen van de aangemelde cursist. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk aanmelden.

In het geval de opdrachtgever/cursist na aanvang van de cursus de deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Als de tussentijdse beëindiging het gevolg is van aantoonbare overmacht, zoals ziekte of calamiteit, kan aanspraak gemaakt worden op restitutie van het cursusgeld.

De cursussen die Poorttaal aanbiedt, vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding.

Poorttaal kan zonder opgaaf van reden de cursus  annuleren of deelname van een cursist weigeren. De opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

Poorttaal heeft het recht om tijd en locatie van de cursus te wijzigen.

6. Auteursrecht
Het auteursrecht op lesmateriaal en teksten die door Poorttaal zijn gemaakt, berust bij Poorttaal. De opdrachtgever/cursist mag geen informatie, geheel of gedeeltelijk, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke toestemming van Poorttaal.

7. Overige bepalingen
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever/cursist is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of overeenkomsten tussen Poorttaal en opdrachtgever/cursist, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Arnhem.